Trygderettigheter – M.E oppdatert høst 2012

Rundskriv NAV
§ 12-6 Sykdom, skade eller lyte. Krav til årsakssammenheng
Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen, Fagutviklingsseksjonen
Sist endret 12.9.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab ytelser, Kontor inntektssikring ved sykdom og arbeidsledighet, se overskriften:

Myalgisk encefalomyelitt (Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
[Endret 10/08, 4/12, 9/12]
Kravet til dokumentasjon (og observasjonstid) vil være større i tilfeller av uklare lidelser eller mer diffuse tilstander der man ikke har noen kjent årsak. ME er en tilstand som er en diagnostisk utfordring, idet pasienten kan ha til dels alvorlige symptomer, mens det kan være beskjedne objektive funn ved klinisk undersøkelse.
Om ME - symtombilde
Myalgisk encefalomyelitt (ME) kan være en langvarig tilstand som har som hovedsymptom ekstrem utmattelse som ikke bedres av hvile og som forverres av anstrengelse. Det kan forekomme en rekke ulike tilleggssymptomer som nedsatt hukommelse og konsentrasjon, sår hals, lymfeknutesvulst, muskel- og leddsmerter, hodepine, søvnproblem og fordøyelsesplager. Alle aldere kan rammes. Tilstanden kan ha forskjellig varighet, kan trekke i langdrag og etterlater i mange tilfeller delvis nedsatt funksjonsevne. Man går ut fra at CFS/ME kan utløses av forskjellige belastninger som langvarige infeksjoner, fysiske og psykiske belastninger.
Behandling av ME
Det er ingen kjent spesifikk behandling for sykdommen, men kognitiv terapi og gradert treningsterapi er i flere fagmiljøer ansett som gunstig. Mestringskurs kan være nyttig for noen pasienter. Individuell plan vil kunne sikre pasienten nødvendig oppfølging og støtte.
Ny kunnskap - endrede retningslinjer
Fagmiljøene har gått i ulike retninger når det gjelder vurdering av personer med ME, og det har manglet nasjonale retningslinjer. Imidlertid har det de siste årene vært samlet ny kunnskap både nasjonalt og internasjonalt om tilstanden. Kunnskapssenteret for helsetjenesten og SINTEF kom i 2011 med rapporter som har bidratt til å bedre kunnskapen om i Norge. Det har også foregått en betydelig kompetanseøkning blant allmennleger her i landet.

Krav til diagnostisk utredning og dokumentasjon
Fastlege som er spesialist i allmennmedisin kan styre utredning og utarbeide dokumentasjon til NAV. Det vil som hovedregel være nødvendig med vurdering hos en spesialist i tillegg, der spesialitet er avhengig av sykdomsbildet til pasienten. Dersom kravet til vurdering hos annen spesialist skal fravikes, må dette begrunnes særlig. Vurdering av spesialist i tillegg til fastlege, vil bidra til å sikre diagnosen - som er en eksklusjonsdiagnose - gjennom tverrfaglige overveielser.
NAVs krav til diagnostikk av sykdommen:
• Sykdomsbildet må være typisk med ekstrem utmattelse, samt ulike tilleggssymptomer
• Annen alvorlig sykdom som årsak skal være ekskludert
• Utredning skal inneholde et basissett av blodprøver (for å utelukke annen alvorlig sykdom).
• Utredning hos annen spesialist, avhengig av fastlegens vurdering. Spesialistutredning vil være avhengig av sykdomsbildet, og først og fremst være av nytte for å utelukke annen alvorlig sykdom.
For at personer med kronisk utmattelsessyndrom skal fylle de medisinske vilkårene for rett til uførepensjon må følgende krav være oppfylt hva gjelder sykdomstilstanden:
• Legeerklæring fra fastlege/spesialist i allmennmedisin og som hovedregel fra en annen relevant spesialist i tillegg, med dokumentasjon av gjennomgått medisinsk utredning og behandling (eks. gradert trening, kognitiv terapi, mestringskurs).
• Grundig funksjonsvurdering og dokumentasjon på at sykdommen har ført til en funksjonsnedsettelse som har vart i minst 3 år uten sikker bedring.
• Det må dokumenteres at funksjonsevnen er vesentlig nedsatt på grunn av sykdomstilstanden og at inntektsevnen/arbeidsevnen er nedsatt med minst 50%.

Kilde: - Les mer på NAV