Særfradrag for store sykdomsutgifter skal fjernes

Regjeringen foreslår å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år fra 2012. De frigjorte midlene skal brukes til å styrke eksisterende stønadsordninger.

Særfradragsordningen har fungert slik at en skattyter som i inntektsåret har hatt utgifter på minst 9180 kroner på grunn av sykdom eller annen varig svakhet, kan etter nærmere regler få fradrag for sykdomsutgiftene i alminnelig inntekt (skatteverdien er 28 prosent). Mange med kroniske sykdommer inkl. ME/CFS-pasienter har benyttet seg av denne muligheten med å kunne føre opp ulike sykdomskostnader på selvangivelsen hvert år. M.E. Nettverket i Norge kjenner til at flere av våre medlemmer har fått innvilget kostnader til behandlingstiltak som gir symptomlette i hverdagen, men også at det har vært en forskjellsbehandling ved ulike skattekontor for de samme forhold det har vært søkt om fradrag for.

- Dagens offentlige helse- og omsorgstilbud kan ikke sammenlignes med tilbudet da særfradraget ble innført på 1930-tallet. Når vi bruker av fellesskapets midler, bør innsatsen følge helsepolitiske prioriteringer. Vi vil derfor øke innsatsen for å gjøre det offentlige helsetilbudet enda bedre, sier finansminister Sigbjørn Johnsen
Regjeringen foreslår derfor i årets Statsbudsjett at særfradraget for store sykdomsutgifter avvikles og fases ut over en periode på tre år fra 2012 - Les mer her:
For flere M/CFS-syke kan det gi økonomiske konsekvenser når særfradragsordningen fjernes. Noen pasienter kan bli nødt til å redusere eller fjerne lindrende tiltak hvor kostnader til dette tidligere var mulig å trekke fra på skatten.
For tiden foregår det en privat underskriftsaksjon "Ikke ta fra syke og uføre sykefradraget!" med håp om at politikerne kan snu i denne saken- www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3560