Grunnstønad ved matintoleranse?

Det er kjent at mange ME-pasienter sliter med ulike matintoleranser. Flere lever på et fordyret kosthold for å dempe noen av sine plagsomme symptomer. De som har søkt om grunnstønad som følge av fordyret kosthold, har gjerne av NAV fått avslag med begrunnelsen at det ikke er påvist matallergi, cøliaki m.fl.

I artikkelen "Grunnstønad ved glutenintoleranse uten cøliaki" i Tidsskriftet for den Norske legeforening fra 2001 vises det til en dom i Trygderetten som gjaldt grunnstønad ved matvareintoleranse og bruk av diett.
Artikkelen kan leses i sin helhet her Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:3322