Nasjonal Veileder CFS-ME

Siste nytt: Helsedirektoratet sendte Nasjonal veileder for CFS/ME på en innspillsrunde sommeren 2014. Et flertall av pasienter, pårørende og fagfolk mener CFS/ME-veilederen bør inneholde eksempler på pleietiltak for de svært syke pasientene. Direktoratet har derfor valgt å beholde eksemplene i veilederen, men presiserer følgende:
Helsedirektoratet vil justere teksten og blant annet presisere at pasienter ikke skal ligge skjermet over lang tid uten evaluering, tilsyn og kontakt med helsepersonell.
Helsedirektoratet vil på bakgrunn av de innspill som er kommet gjøre enkelte endringer i veilederen. Den nye utgaven av veilederen vil bli publisert i løpet av våren 2015.
Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering,
pleie og omsorg utgitt: 02/2014
Tema: Veileder CFS/ME
Kategori: Veiledere
Målgruppe: Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten.
Last ned skjema her:

Tema: Veileder kortversjon CFS/ME
Kategori: Veiledere

Målgruppe: Leger i primær og spesialisthelsetjenesten
last ned Skjema her: