Kan dere anbefale en allmenpraktiserende lege med kunnskaper om M.E.?

Av en norsk rapport fra Sintef i 2011 med tittelen «Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge» av Jan-W. Lippestad at al. framgår det at 330 fastleger som inngikk i Sintef sin undersøkelse, har lite kunnskaper om CFS/ME. Dette gir seg utslag i bl.a. store variasjoner med hensyn til kodepraksis av pasientens plager, samt forståelse av sykdommen. Et flertall av disse legene er enige i at en og samme pasient enten kan gis diagnosen CFS/ME, nevrasteni, fibromyalgi eller somatiseringslidelse avhengig av hvilken fastlege man oppsøker.

Ulikt kunnskapsnivå og forståelse av sykdommen kan i følge Lippestad et al. gjerne skyldes at sykdomsgruppen er relativt liten og at årsaksforholdet til CFS/ME ennå er uavklart. Videre at det er en betydelig uenighet blant kompetente fagpersoner om hvordan tilstanden skal forstås, at det pr d.d. ikke finnes en entydig dokumentert kurativ behandling og at det faktisk også er en uenighet om hvilke symptomatisk behandling som anbefales.

Heldigvis viser tilbakemeldinger til MENiN at flere ME-pasienter er fornøyd med fastlegen sin. Disse oppgir at de opplever å bli hørt, blir tatt på alvor, for hjelp til symptomlindring og får gode erklæringer til søknader for tilrettelegging i hverdagen. Flere allmennleger tilkjennegir også at de ønsker å lære mer om sykdommen. Dessverre opplever svært mange andre pasienter sliter ved at de ikke får den hjelpen de trenger i forhold til sin invalidiserende tilstand.

MENiN fører ingen oversikt over allmennleger med spesielt «gode» ME-kunnskaper. Dette bl.a. grunnet at flere slike fastleger har fulle pasientlister. Det er også noe individuelt hvilken lege som betegnes som av pasienter oppleves som «god» og hvilken som betegnes som «mindre god». Videre at en lege med mangelfulle kunnskaper om ME på et tidspunkt, på sikt kan tilegne seg bedre kunnskaper og erfaringer om sykdommen gjennom sine pasienter og/eller via andre kilder. Videre er det på landsbasis en del leger som skifter arbeidssted. Dermed vil slike lister i mindre grad kunne være ajourførte.

Vårt råd er at den enkelte søker kontakt med likesinnede og gjennom dette kan få innblikk i om det er hensiktsmessig å prøve å skifte til leger andre ME-syke anbefaler. I følge regelverket har alle pasienter rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året.