Hvordan diagnostiseres M.E.?

Diagnosen er vanskelig å stille og det finnes pr. i dag ikke en enkel, entydig og objektiv prøve/test som kan påvise sykdommen.
Legen kan bare stille diagnosen M.E. ved hjelp av "klinisk vurdering", dvs utelukke en del andre sykdommer med lignende symptomer og lytte til pasientens beskrivelse av sine plager.
Sykdommens symptombilde, og at objektive kriterier (tester/prøver) foreløpig mangler, bidrar til at mange M.E.-pasienter ikke får rett diagnose og hjelp. Likeledes er det fare for at en del selvdiagnostiserte pasienter, som i virkeligheten er berørt av andre sykdommer/ tilstander, kanskje slår seg til ro med en diagnose som ikke er korrekt for deres plager.
Diagnostisering av M.E.