Pasienter med CFS/ME - høringsinnspill på utkast til rundskriv

Helsedirektoratet har innen høringsfristen mottatt mange konstruktive
og gode høringsinnspill på utkast til rundskrivet om CFS/ME.
Disse kan leses på direktoratets hjemmeside her: Helsedirektoratet
Direktoratet tar sikte på å publisere det endelige dokumentet i løpet av vinteren 2013.
Formålet med dokumentet er å bidra til faglig utvikling og likhet i tjenestene bla. i forhold til utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging samt god kvalitet på tjenestene til pasienter med CFS/ME, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten.