ME og Ergospriometri på "God Morgen Norge"

Til TV2-studiet kommer legen Katarina Lien fra ME/CFS senteret på OUS.

Hva er Ergospriometri?
Ergospirometri måler fysisk prestasjonsevne, aerob kapasitet, vet hjelp av gradvis økende belastning på tredemølle eller sykkel til det maksimale av hva testpersonen kan klare. Samtidig overvåkes hjertefrekvens, tidevolum, oksygenforbruk og CO2 produksjon. Ut fra dette beregnes VO2max, anaerob terskel, maksimalpuls, maksimal arbeidskapasitet og arbeidskapasitet ved anaerob terskel. Ergospirometri er en validert og mye brukt metode for å evaluere funksjonsnivået ved en rekke kroniske sykdommer. Funnene er objektive, reproduserbare og kan også gi informasjon om hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for en eventuell begrensning.

Hvorfor kan Ergospirometri være en mulig metode i diagnostikk av ME/CFS
De senere årene er det gjort flere studier der man anvender ergospirometri for å demonstrere den aktivitetsutløste forverringen (PEM) som ses ved ME/CFS. PEM forårsaker en markant reduksjon i maksimal arbeidskapasitet fra en dag til den neste. Dette er ikke kjent ved andre sykdommer og forårsakes antagelig av en helt sentral patofysiologisk mekanisme ved ME/CFS. Pasienter med ME/CFS som testes med 24 timers mellomrom har en signifikant reduksjon i VO2max og anaerob terskel. Til sammenlikning har måling av VO2max hos friske og andre pasientgrupper en svært høy grad av reproduserbarhet over dager og måneder (Hansen et al 2004). Det er sannsynlig at repetert ergospirometri vil kunne styrke diagnostikken av pasienter med ME/CFS og antagelig også bidra til å forstå mer av årsakssammenhenger og sykdomsutvikling. Metoden vil da også kunne benyttes for å evaluere effekt av intervensjon.


Viktig!
Dette skriver Katarina Lien i "nettprat" etter innslaget:
Det er viktig å understreke at denne testen ikke er en del av utredning ved ME/CFS, men del av et forskningsprosjekt på voksne pasienter med ME/CFS. Det er etter min mening ikke forsvarlig å sykkelteste dårlige ME/CFS pasienter. Dersom noen skulle bli "tvunget" til å utføre en slik test vil jeg gjerne bli kontaktet!