NAV er i utakt med forskningen i saker om ME

Chronic Fatigue Syndrome (CFS) eller ME er en alvorlig fysisk sykdom som innebærer invalidiserende tretthet. Pasienter med CFS/ME har generelt lavere funksjonsnivå enn pasienter med andre kroniske sykdommer som kreft, depresjon eller revmatiske lidelser.
Institute of Medicine i USA utga i 2015 et stort forskningsresultat om ME, som konkluderte med at ME er en svært alvorlig fysisk sykdom. Det er gjort flere forskningsstudier som konkluderer med at det er fysiske kjennetegn ved sykdommen. Likevel opplever mange ME-pasienter å bli møtt med mistro og feilbehandling av hjelpeapparatet.
Les mer på : helsejus.no