M.E. Nettverket i Norge sine innspill til -

Fritt rehabiliteringsvalg (15.09.15)
Konklusjonen på denne høringsuttalelsen er at M.E. Nettverket støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til fritt at rehabiliteringsvalg også skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner. Dagens rehabiliteringstilbud er av variabel kvalitet og mye preget av hvilket standpunkt institusjonen har av sin årsaksforståelse av sykdommen, noe somkan føre til stor forskjellsbehandling. Hvis pasienten selv kan velge rehabiliteringsinstitusjon vil dette være en klar forbedring av dagens system.
Pleiepenger ved syke barn.(15.12.15.)
Konklusjonen på denne høringsuttalelsen er at M.E. Nettverket støtter Arbeids- og sosialdepartementets forslag om å utvide pleiepengeordningen ved å inkludere grupper som i dag faller utenfor. Dette vil da også gjelde ME-syke barn som har kontinuerlig pleiebehov, og vil gjøre det enklere for foreldrene til disse barna selv å kunne ha pleieansvaret ved behov. M.E. Nettverket kom imidlertid med innsigelse til krav om at dokumentasjon/ legeerklæring kun kan utstedes av helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og ber om at fastlegen også må få anledning til å utstede slik legeerklæring for ME-syke barn og unge.
Endringer i helse- og sosialtjenesteloven (styrket pårørendestøtte).(15.01.16)
Konklusjonen på denne høringsuttalelsen er at M.E. Nettverket støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til at "Informasjon-, opplærings- og veiledningstiltak skal fungere som en arena for gjensidig informasjonsutveksling mellom pårørende og de kommunale tjenestene. Vi understreker at vi tolker dette som at pårørende til ME-pasienter også kan veilede kommunen og ikke bare omvendt. I valg av avlastningstiltak er det viktig at både ME-pasienten og den pårørørende blir hørt og respektert i dette valget. Vi uttaler videre at vi er skeptiske til at kommunen, etter dette forslaget, ikke vil ha plikt til å yte omsorgsstønad hvis de finner at andre tjenester vil gi et nødvending og forsvarlig samlet tjenestetilbud til brukeren. Dette fordi det ofte er den beste "behandlingen" for ME-syke å få ligge hjemme i kjente og rolige omgivelser.