ME-Kanalen

Medlemsbladet kom ut 2 ganger i året. Tidligere utgaver har inneholdt bl.a. referat fra noen av foredragene gitt på informasjonsmøter, artikler utarbeidet fra utenlandsk litteratur, informasjon fra styret, dikt, innsendt materiell fra medlemmer og lignende.