Velkommen som medlem i M.E. Nettverket i Norge!
Medlemmene utgjør organisasjonens ryggrad. Som medlem er du med i en gruppe som utrettelig kjemper for dine rettigheter overfor myndighetene. Ditt medlemskap går til å styrke vår innsats for å bedre kunnskapene om og holdningene til sykdommen myalgisk encefalopati/ME (kronisk utmattelsessyndrom/CFS) i samfunnet og i behandlingsapparatet. Dette for at alle ME/CFS-pasienter og deres pårørende skal få nødvendig hjelp og støtte til å kunne leve et best mulig liv tross sykdommens konsekvenser, og dermed legge til rette for en god prognose av denne.

Organisasjonens medlemstall danner grunnlaget for offentlige tilskudd som sammen med medlemskontingent og gaver er med på å finansiere all virksomhet i organisasjonen og de aktiviteter og tiltak som vi tilbyr.
Medlemskap i M.E. Nettverket i Norge
Barn som har fylt 15 år avgjør selv om de ønsker å tegne et medlemskap.
Hovedmedlemskap koster kr. 340,- for 2016 og kr 340,- for 2017.
Familiemedlemskap består av et hovedmedlem og minimum ett familiemedlem. For 2016 koster familiemedlemskap kr 390,- og det samme for 2017. Det er samme kostnad uansett antall familiemedlemmer som tegnes med en øvre grense på 7 medlemmer.

Familiemedlemskap kan tegnes av et hovedmedlem med nærmeste familie og må ha felles bostedsadresse. Barn over 15 år avgjør selv spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen. Hvert familie-/husstandsmedlem regnes som et individuelt medlem, har de samme demokratiske rettigheter og hver familie kan få ett ekstra medlemsblad tilsendt for å gi til evt. slekt/venner/behandler. Det må oppgis navn, adresse og fødselsår for hvert familiemedlem ved innmelding.


*
*
*
*
*
*
Ønsker du å melde deg inn via e-post eller foreta endringer av eksisterende medlemskap, kan du også sende dette på en e-post til kontor@menin.no eller ringe kontoret på 901 08 891.