Fritt sykehusvalg

Forbedringer
Eksempler på forbedringer er at sykdomsområdet bildediagnostikk er utvidet til 11 undersøkelser, bentetthetsmåling lagt inn og CT er delt i fire etter kroppsdel. En del operasjoner er delt inn etter metode - for eksempel skilles det i flere tilfeller mellom åpen og kikkhull/artroskopi, mens behandling av åreknuter er delt i tre etter hvilken metode behandlingsstedene tilbyr.
Det er også lagt til etterspurte helsetjenester som ablasjonsbehandling mot hjerterytmeforstyrrelser, prøverørsbehandling (IVF), utredning av kronisk utmattelsessyndrom og flere hjerteundersøkelser.
Les mer her : Frittsykehusvalg.no


HVA VIL FRITT SYKEHUS VALG KUNNE BETY I PRAKSIS FOR PASIENTER MED CFS/ME?
M.E. Nettverket i Norge stilte dette spørsmålet til sosialkonsulent Inghild Follestad i CFS/ME-poliklinikken i Helse-Bergen.
6. november 2013 gir hun dette svaret:

Gjennom ordninga «fritt sjukehusvalg» kan pasientar (også med CFS/ME) i heile landet velge sjukehus/ behandlingsstad. Det er likevel presisert at dette gjeld innan same behandlingsnivå ein er henvist for. Så dersom ME-klinikken ved OUS definerer seg som 3. linje, så kan dei avvise pasientar som er henvist for 2. linje-behandling.

«Hva er retten til fritt sykehusvalg? Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for. Retten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §2-4.» www.frittsykehusvalg.no

Denne retten står fast etter Lov om pasientrettigheter.
MEN i praksis blir pasientar avvist pga manglande kapasitet/ ventelister. Dvs. at det enkelte foretaket kan avvise søknader dersom det er nødvendig for å ivarerta pasientar i eigen helseregion.


«Har sykehuset en plikt til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset? Sykehusene som er omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset, uavhengig av bosted. Det er ett unntak fra dette. Sykehusene kan avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til fritt sykehusvalg, når de må prioritere pasienters rett til vurdering/undersøkelse/behandling fra egen region.» www.frittsykehusvalg.no

Som de er inne på, så vart tilbodet i CFS/ME-poliklinikken dimensjonert for Helse-Bergen. Dvs. at stillingsprosent på 50% for alle stillingane i teamet er berekna etter pasientgrunnlaget i Helse-Bergen. Resultatet blir då at «fritt sjukehus-pasientane» i praksis lett blir avvist på grunn av kapasitetsproblem.